Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Μάριος Τσέζος
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/envlab_gr_people_tsezos
Εργαστήριο: Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεχνολογία Προστασίας Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργική Βιομηχανία.
Φυσικές, Χημικές και Βιολογικές διεργασίες. Διάθεση αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.
Σχεδιασμός συστημάτων. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομοθεσία."

Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 135KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.43
Τηλέφωνο: +30 210 772 2172
Fax: +30 210 772 2173
email: tsezosATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καθ. Μάριος Τσέζος
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"