Δημοσιεύσεις
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και επίτιμους τόμους με κρίση

A39. G.S.E. Antipas, N. Papassiopi and A. Xenidis, On the elusive anti-bayerite structure, Accepted for publication in Solid State Ionics, 255 (2014) 65–73

A38. K. Karalis, L. Temleitner, G.S.E. Antipas, L. Pusztai, A. Xenidis, Experimentally constrained atomic order probing of a Si-Al composite glass, Accepted for publication in Philosophical Magazine, 2013

A37. G S E Antipas, L Temleitner, K Karalis, L Pusztai and A Xenidis: Atomic order and cluster energetics of a 17 wt% Si-based glass versus the liquid phase, J. Phys.: Condens. Matter 25 (2013) art. no. 454206 (7pp)

A36. D. Sparis, Ch. Mystrioti, A. Xenidis, N. Papassiopi: “Reduction of nitrate by copper coated ZVI nanoparticles”, Desalination and Water Treatment , Vol. 51 (13-15), 2013, pp. 2926-2933

A35. G.S.E. Antipas, L. Temleitner, K. Karalis, S. Kohara, L. Pusztai, A. Xenidis: “A containerless study of short-range order in high-temperature Fe-Si-Al-Ca-Mg-Cr-Cu-Ni oxide systems”, Journal of Molecular Structure, Volume 1019, 2012, pp. 151-158

A34. N. Papassiopi, C. Zaharia, A. Xenidis, K. Adam, A. Liakopoulos, I. Romaidis: “Assessment of contaminants transport in an AMD-affected river basin by coupling hydrological and geochemical modelling tools”, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Journal of Environmental Management, 2011.

A33. N. Papassiopi, Z. Gaitanarou, A. Xenidis: “Stabilization of chromium in the form of mixed Fe(III)-Cr(III) hydroxides”, Fresenius Environmental Bulletin, 21 (8B), 2012, pp. 2399-2405.

A32. E. Mylona, A. Xenidis: “Natural formation of geochemical barriers at the sulphidic tailings disposal areas”, Minerals Wealth, 156, 2010, pp. 19-34

A31. A. Xenidis, C. Stouraiti, N. Papassiopi: “Stabilization of Pb and As in soils by applying combined treatment with phosphates and ferrous iron”, Journal of Hazardous Materials, 177, 2010, pp. 929–937.

A30. N. Papassiopi, A. Kontoyianni, K. Vaxevanidou, A. Xenidis: Assessment of chromium biostabilization in contaminated soils using standard leaching and sequential extraction techniques, Science of the Total Environment, 407(2), 2009, pp. 925-936

A29. A. Krestou, A. Xenidis, D. Panias, “Mechanism of aqueous uranium (VI) uptake by hydroxyapatite”, Minerals Engineering, 17(3), 2004, pp. 373-381.

A28. A.Krestou, A. Xenidis, D. Panias, “Uranium removal from aqueous solutions using synthetic hydroxyapatite”, Tιμητική έκδοση στη μνήμη του Αντώνη Κοντόπουλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2004, σελ. 135-145.

A27. A. Krestou, A. Xenidis, D. Panias, “Mechanism of aqueous uranium (VI) uptake by natural zeolitic tuff”, Minerals Engineering, 16(12), 2003, pp.1363-1370.

A26. Ε. Mylona, Α. Xenidis, Ι. Paspaliaris, Μ. Csövári and G. Németh: Αpplication of dry covers for the closure of tailings facilities, Land Contamination and Reclamation, 15(2), 2007 , pp. 163-182.

A25. A. Xenidis, E. Mylona, A.D. Harokopou: Enhancement of hardpan formation by amending sulphidic tailings with limestone or fly ash, Land Contamination and Reclamation, 15(3), 2007 , pp. 359-373.

A24. E. Mylona, A. Xenidis, G. Gaidajis, K. Adam: Geochemical characteristics of a sulphidic waste rock and implications for environmental rehabilitation, The European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection, 5(2), 2005, pp.200-211.

A23. A. Xenidis, A.D. Harokopou, E. Mylona and G. Brofas: Modifying Alumina Red Mud to Support a Revegetation Cover, Journal of Metals, 57(2), 2005, pp. 42-46.

A22. A. Xenidis, A.D. Harokopou and E. Mylona: Evaluation of various additives as ameliorants to Alumina Red Mud, Επίτιμος τόμος Α . Κοντόπουλου , 2004

A21. Κ. Κομνίτσας, Α. Ξενίδης: Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων, Τεχνικά Χρονικά, V , 1-2, 2001, σελ. 19-36

A20. P. Theodoratos, N. Papassiopi and A. Xenidis : Evaluation of phosphates for the immobilization of lead in heavily contaminated soils from Lavrion, Journal of Hazardous Materials , 94(2), 2002, pp. 135-146.

A19. Α . Ξενίδης , Α . Πέππας , Ι . Πασπαλιάρης : Χρήση των σκωριών μεταλλουργίας μολύβδου σε δομικά έργα , Ορυκτός Πλούτος , 122, 2002, σελ. 7-26

A18. Xenidis, A. Moirou, I. Paspaliaris: Reactive materials and attenuation processes for permeable reactive barriers, Ορυκτός Πλούτος , 123, 2002, σελ . 35-48.

A17. A. Xenidis , E. Mylona, I. Paspaliaris: Potential use of lignite fly ash for the prevention of acid generation from sulphidic wastes, Waste Management , 22(6), 2002, pp. 631-641.

A16. A. Xenidis, C. Stouraiti, A. Moirou: The effectiveness of municipal sewage sludge application on the stabilization of Pb, Zn and Cd in a soil contaminated from mining activities, Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering , 36(6), 2001, pp. 971-986.

A15. A. Xenidis, N. Papassiopi, K. Komnitsas: Carbonate-rich mining tailings in Lavrion: risk assessment and proposed rehabilitation schemes, Advances in Environmental Research , 7(2), 2003, pp 207-222.

A14. A. Xenidis, K. Komnitsas, S. Tabouris, A. Kontopoulos: Use of alkaline additives and a soil cover for prevention of acid mine drainage from sulphidic tailings, Mining Environmental Management , 8(6), 2000, pp. 14-18.

A13. C. Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspailiaris: Reduction of Pb, Zn and Cd availability from tailings and contaminated soils by the application of lignite fly ash, Water, Air and Soil Pollution , 137(1), 2002, pp. 247-265.

A12. A. Moirou, A. Xenidis, I. Paspaliaris: Stabilisation of Pb, Zn and Cd contaminated soil by means of natural zeolite, Journal of soil and sediment contamination , 10(3), 2001, pp. 251-267.

A11. E. Mylona, A. Xenidis, I. Paspaliaris: Inhibition of acid generation from sulphidic wastes by addition of small amounts of limestone, Minerals Engineering , 13(10/11), 2000, pp.1161-1175.

A10. P. Theodoratos, A. Moirou, A. Xenidis, I. Paspaliaris: The use of municipal sewage sludge for the stabilisation of soil contaminated by mining activities, Journal of Hazardous materials , 77(1-3), 2000, pp.177-191.

A9. Σ. Ταμπούρης, Δ. Κολίτσα, Α. Ξενίδης, K. Kομνίτσας: Εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Λαυρίου από θειούχα απορρίμματα, Ορυκτός Πλούτος , 114, 2000, σελ.19-32.

A8. C. Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspaliaris: Use of inorganic and organic additives for stabilisation of tailings and contaminated soils, Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθ. ΕΜΠ Ι. Παπαγεωργάκη , 2001, σελ. 207-223.

A7. Α. Κοντόπουλος, Κ. Κομνίτσας, Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη: Παρούσα περιβαλλοντική κατάσταση στο Λαύριο και προοπτικές εξυγίανσης, Τιμητική έκδοση προς τιμή του καθ. Κωνοφάγου "Αργυρίτις Γή " , Αθήνα, 1998, σελ. 195-206.

A6. I. Paspaliaris, N. Paspassiopi, A. Xenidis, K. Komnitsas: Remediation of land contaminated by mining and metallurgical activities in Lavrion area, Mining and Metallurgical Annals , 9(1-2), 1999, pp. 31-54.

A5. A. Xenidis, C. Stouraiti, I. Paspaliaris: Stabilisation of oxidic tailings and solis by addition of calcium oxyphosphates: the case of Montevecchio site (Sardinia, Italy), Journal of Soil Contamination , 8(6), 1999, pp. 681-697.

A4. A. Xenidis, T. Lilis, I. Halikia: Lead dissolution from lead smelter slags using magnesium chloride solutions, Aus. IMM , 304(2), 1999, pp. 37-44.

A3. K. Komnitsas, A. Xenidis, K. Adam: Oxidation of pyrite and arsenopyrite in sulphidic spoils in Lavrion, Minerals Engineering , 8(12), 1995, pp.1443-1454.

A2. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis, N. Papassiopi : Environmental characterisation of the sulphidic tailings in Lavrion, Minerals Engineering , 8(10), 1995, pp.1209-1219.

A1. Σ. Agatzini, Ε. Μαυρικίου, Α. Ξενίδης, Α. Κοντόπουλος : Απομάκρυνση Σιδήρου από θειϊκά διαλύματα Fe, Ni και Co με D2EHPA, Ορυκτός Πλούτος , 38, 1985, σελ. 17-28.

Δημοσιεύσεις σε συνέδρια με κρίση

Β61. E. Marnika, A. Xenidis, “Application of an indicators-based tool for the evaluation of alternatives for sustainable mining/mineral processing operation in NATURA 2000 and other protected areas” υποβλήθηκε στο SDIMI 2013 – Sustainable development in the minerals industry, Milos 30 June – 3 July, 2013.

Β60. Α. Adam, Α. Liakopoulos, Α. Xenidis, “Multicriteria risk analysis for the classification of closed extractive waste facilities”, υποβλήθηκε στο SDIMI 2013 – Sustainable development in the minerals industry, Milos 30 June – 3 July, 2013.

Β59. J. Panagopoulos, A. Karagiannis, K. Kollias, A. Xenidis, N. Papassiopi, “Results of soil pollution measurements in four metal finishing facilities at Asopos industrial area. Investigation of potential soil contamination with Cr and Ni”, υποβλήθηκε στο 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2013), Athens 2013

Β58. K. Kollias, E. Mylona, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Conditions favouring the formation of iron phosphate coatings on the pyrite surface – Preliminary experiments”, υποβλήθηκε στο 4th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) & SECOTOX Conference, Mykonos 2013

Β57. C. Mystrioti, A. Xenidis, N. Papassiopi, “Reduction of the hexavalent chromium with polyphenol-coated nano zero valent iron – column studies” υποβλήθηκε στο 4th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) & SECOTOX Conference, Mykonos 2013

Β56. C. Mystrioti, N. Papassiopi, A. Xenidis, M. Chryssochoou, D. Dermatas, “Column study for the evaluation of the evaluation of the transport properties of polyphenol-coated nan zero valent iron” υποβλήθηκε στο 13th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST 2013), Athens 2013

Β55. D. Dermatas, I. Panagiotakis, C. Vatseris, T. Mpouras, A. Xenidis, N. Papasiopi, E. Theologou, K. Vaxevanidou, M. Chrysochoou, “Investigation of the hexavalent chromium origin in Greek ophiolitic aquifers”, υποβλήθηκε στο ISWA World Congress 2013, Vienna 7 Oct 2013 - 11 Oct 2013

Β54. I. Panagiotakis, D. Dermatas, C. Vatseris, M. Chyrsochoou, N. Papasiopi, A. Xenidis, E. Theologou, T. Mpouras, L. Sakellariou, “Investigation of chromium sources in groundwater of Thiva industrialized area“, υποβλήθηκε στο ISWA World Congress 2013, Vienna 7 Oct 2013 - 11 Oct 2013

Β53. Ηρ. Παναγιωτάκης, Κ. Τέττας, Δ. Δερματάς, Δ. Μαμάης, Ε. Γαβαλάκη, Ν. Παπασιώπη, Α. Ξενίδης, Χ. Βατσέρης, «Διερεύνηση της παρουσίας γηγενούς χρωμίου στο υπόγειο νερό της Ελλάδος χρησιμοποιώντας διαθέσιμα και νέα δεδομένα», 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, Σκιάθος, 8 έως 10 Σεπτεμβρίου 2012

Β52. N. Floros, J. Panagopoulos, A. Karagiannis, N. Papassiopi, A. Xenidis, “Investigation of potential soil contamination with Cr in the facilities of a metal finishing unit at Asopos industrial area”, CRETE 2012, 3rd International Conference on Industrial and Waste Management, Chania, 2012

Β51. C. Mystrioti, D. Sparis, N. Papassiopi, A. Xenidis, D. Dermatas, M. Chrysochoou, Hexavalent chromium reduction with polyphenol-coated nano zero valent iron, CRETE 2012, 3rd International Conference on Industrial and Waste Management, Chania, 2012

Β50. Β. Γεωργαλάς, Π. Μαραμπούτης, Ε. Νικολάου, Α. Ξενίδης, “Μεθοδολογία και Στρατηγική προσδιορισμού των επικινδύνων ιδιοτήτων για τα απόβλητα: τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές, δυσκολίες και πιθανές λύσεις”, 4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ «Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση: Νέες προκλήσεις και προοπτικές», 2012, (6 pages)

Β49. A. Xenidis, “Combining sewage sludge and bauxite residues to obtain a vegetation substrate and a stabilized product for direct application on soils”, ATHENS 2012 Conference , 28-29 June 2012, Athens (8 pages)

Β48. K. Karalis, C. Zografidis, A. Xenidis, S. Tabouris, E. Devlin, “Contribution to the energy optimization in the pyrometallurgical treatment of Greek nickeliferous laterites”, TMS 2012 141st Annual Meeting & Exhibition, March 11 - 15, 2012, Orlando, Florida

B47. D.Sparis, C.Mystrioti, A.Xenidis, N.Papassiopi, “Use of bimetallic FeCu nanoparticles for the reduction of nitrates in aqueous solution”, Proceeding of the 3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011) & SECOTOX Conference, Skiathos island, Greece, June 19 to 24, 2011

B46. Α. Ξενίδης, Δ. Μπουφούνος: Χρήση στερεών αποβλήτων για την αποκατάσταση επιφανειακών εκσκαφών: Η περίπτωση των καταλοίπων βωξίτη, 4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 18-20 Μαρτίου 2011

B45. A. Xenidis, C. Zografidis, I. Kotsis, D. Boufounos: Reductive smelting of greek bauxite residues for iron production, TMS 2011 140th Annual Meeting & Exhibition, February 27 - March 3, 2011, San Diego, California, Light Metals 2011 (Ed. Stephen J. Lindsay) pp. 113-117.

B44. G. Bartzas, A. Xenidis, N. Papassiopi, Carbon dioxide sequestration using bauxite residue slurry: Experimental and modeling studies, Protection and Restoration of the Environment X, Corfu, 2010.

B43. A. Xenidis, C. Zografidis, I. Kotsis, D. Boufounos, Pelletization and reductive smelting of Greek bauxite residues for iron production, Proc. of 3rd AMIREG Int. Conf. (2009): Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Athens, Greece, 2009, pp. 433-439.

B42. N. Papassiopi, E. Mylona, A. Xenidis, I. Paspaliaris, A. Liakopoulos, V. Αngellatou, and J. Drougas: Assessment of major acid generation sources in the mining site of Agios Filippos, Kirki, Greece, Proc. of 3rd AMIREG Int. Conf. (2009): Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Athens, Greece, 2009, pp. 333-338.

B41. A. Xenidis, N. Papassiopi, C. Stouraiti: Use of alumina red mud for the stabilisation of tailings and contaminated soils, Proc. of 3rd AMIREG Int. Conf. (2009): Assessing the footprint of resource utilization and hazardous waste management (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Athens, Greece, 2009, pp. 426-432.

B40. A. Xenidis, C. Zografidis, I. Kotsis, D. Boufounos: Reductive roasting and magnetic separation of Greek bauxite residue for its utilization in iron ore industry, Light Metals 2009 (Geoff Barne, ed.), TMS 2009, pp. 63-67.

B39. A. Xenidis, A.D. Harokopou, D. Boufounos: Use of bauxite residues for carbon sequestration, Electronic proceedings of the VI International Congress on Valorization and Recycling of Industrial Waste, VARIREI 2007, 27-29 of June, L’Aquila, 2007

B38. A. Krestou, A. Xenidis, D. Panias: Uranium (VI) Removal from aqueous solutions using elemental iron, Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, REWAS 2004, 26-29 September 2004, Madrid, Spain, Volume II, pp. 1287-1296.

Β37. A. Xenidis and D. Boufounos: Dry disposal of bauxite residues in abandoned mine open pits, Geocongress 2008 (M.V. Khire, A.N. Alshawabkeh, K.R. Reddy eds.), New Orleans, March 2008, Geotechnical Special Publication No. 177, pp. 40-47.

Β36. N. Papassiopi, A. Kontoyianni, K. Vaxevanidou and A. Xenidis: Evaluation of Fe(III) Reducing Microorganisms for the Biostabilisation of Chromium in Contaminated Soils, Geocongress 2008 (M.V. Khire, A.N. Alshawabkeh, K.R. Reddy eds.), New Orleans, March 2008, Geotechnical Special Publication No. 177, pp. 535-542.

Β35. A. Xenidis: Hardpan formation in sulphidic tailings: Column and humidity cell tests, Proc. of 10th Int. Symp. on environmental issues and waste management in energy and mineral production (SWEMP 2007), Bangkok, Thailand, December 11-13, 2007, pp. 940-950.

Β34. E. Mylona, M. Diakonidou, I. Kotsis and A. Xenidis: Artificial formation of a hardpan layer for acid generation control, XII Balkan Mineral Processing Congress 2007 (XII BMPC 2007), 10 - 14 June 2007, Delphi, Greece, pp. 631-638.

Β33. D. Boufounos, I. Pernientaki, D. Fafoutis, A. Xenidis, A.D. Harokopou and I. Paspaliaris Recycling of bauxite residues as a filling material for bauxite mine open pits. XII Balkan Mineral Processing Congress 2007 (XII BMPC 2007), 10 - 14 June 2007, Delphi, Greece, pp. 589-594.

Β32. D. Vavadakis, Z. Agioutantis, A. Xenidis and D. Boufounos: Simulation of bauxite residues disposal in abandoned mine open pits. Proc. 2nd Int. Conf. on: “Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006), (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Hania, Greece, 2006, pp. 219-226.

Β31. A. Xenidis, M. Diakonidou, D. Bentos, P. Theodoratos and D. Boufounos: Use of bauxite residues as additive for sewage sludge stabilization. Proc. 2nd Int. Conf. on: “Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006), (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Hania, Greece, 2006, pp. 51-56

Β30. A. Xenidis, I. Paspaliaris, A.Amanatidis and M. Barla: Chromium recovery from leather ash by pyrometallurgical processes. Proc. 2nd Int. Conf. on: “Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2006), (Z. Agioutantis and K. Komnitsas eds.), Hania, Greece, 2006, pp. 281-285.

Β29. D. Boufounos, I. Pernientaki, D. Fafoutis, A. Xenidis, A.D. Harokopou and E. Mylona: Use of bauxite residues for the rehabilitation of abandoned surface mines, Proc. οf Int. Conf. Geoenvironment and Geotechnics (Z. Agioutantis & K. Komnitsas, eds.), 12 - 14 September 2005, Milos, Greece, pp. 183-188. Β28. A. Xenidis, A.D. Harokopou, E. Mylona and G. Brofas Improvement of alumina red mud properties for the development of a revegetation cover, REWAS 2004, Global Symposium on Recycling Waste Treatment and Clean Technology, Madrid, Spain, 2004

Β27. A. Xenidis, A.D. Harokopou, I. Paspaliaris, D. Fafoutis, I. Pernientaki and D. Boufounos: Revegetation of bauxite residue: laboratory and field tests, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2004), Hania, Greece, 2004

Β26. N. Papadantonakis, E. Mylona, A. Xenidis and A. Grotowski: Revegetation of Konrad copper mine tailings, Poland - Pot experiments, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2004), Hania, Greece, 2004

Β25. A. Xenidis, G. Bouboukioti and T. Theodoratos: In situ immobilization of Pb and As in contaminated soils, Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology (AMIREG 2004), Hania, Greece, 2004

Β24. A. Xenidis, P. Theodoratos and A.D. Harokopou: Field tests for the chemical immobilization of Pb contaminated soils and tailings, 8 th Int. Symp. On Env. Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, SWEMP 2004 , Antalya, Turkey, 2004

Β23. E. Mylona, N. Papassiopi, A.Xenidis and I. Paspaliaris: Field performance of dry covers and limestone addition for acid generation control of Lavrion sulphidic tailings, Greece, 6 th Int. Conf. on Acid Rock Drainage , ICARD 2003, Australia, 2003, pp. 319-326.

Β22. A. Krestou, D. Panias, A. Xenidis and I. Papaliaris: Uranium (VI) removal for aqueous solutions using natural zeolites, SWEMP 2002 , 7 th Int. Symp. On Env. Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (R. Ciccu, ed.), Cagliari, Sardinia, 2002, pp. 795-802.

Β21. R. Dessi, R. Peretti, A. Xenidis , A. Zucca, I. Paspaliaris: Remediation of soil contaminated by heavy metals: batch and kinetic studies for Montevecchio soils, SWEMP 2002 , 7 th Int. Symp. On Env. Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (R. Ciccu, ed.), Cagliari, Sardinia, 2002, pp. 787-793.

Β20. P. Theodoratos, N. Papassiopi and A. Xenidis : Use of phosphates and sewage sludge mixtures for the remediation of contaminated land, Proc. of Int. Conf. Protection and Restoration of the Environment VI , (A.G. Kungolos, A.B. Liakopoulos, G.P. Korfiatis, A.D. Koutsospyros, K.L. Katsifarakis, A.D. Demetracopoulos eds.) Skiathos, Greece, 1-5 July, 2002, σελ . 513-520.

Β19. E. Mylona, A. Xenidis , K. Adam, E. Gazea, I. Paspaliaris: Formation of a low permeability cover for sulphidic tailings by lignite fly ash and/or bentonite addition, TMS Fall 2002 Extraction and Processing Division Meeting on Recycling and Waste Treatment in Mineral and Metal Processing: Technical and Economic Aspects , (B. Bjorkman, C. Samuelson, J. Wikstrom eds.), Lulea, Sweden, 16-20 July, 2002, pp. 809-822.

Β18. A. Xenidis : Utilization of Lavrion lead smelter slags as a secondary construction material: an environmental assessment, TMS Fall 2002 Extraction and Processing Division Meeting on Recycling and Waste Treatment in Mineral and Metal Processing: Technical and Economic Aspects , (B. Bjorkman, C. Samuelson, J. Wikstrom eds.), Lulea, Sweden, 16-20 July, 2002, pp. 935-945.

Β17. D. Panias, A. Xenidis , E. Christodoulou, I. Paspaliaris: Metallurgical solid wastes: legislation, characterization and management, Wastes from and for the metallurgy , Varna, Bulgaria, 26-28 June, 2001, pp. 53-71.

Β16. A. Xenidis, A. Moirou, P. Theodoratos, I. Paspaliaris: Design, construction and monitoring of the field tests for the stabilization of contaminated land, Proceedings of the Intern. Conf. on Ecological Protection of the Planet Earth I , Xanthi, Greece (Tsihrintzis, V.A. and P. Tsalidis eds.), 5-8 June 2001, pp. 369-377.

Β15. A. Xenidis, E. Mylona, I. Paspaliaris, K. Theodoridis: Application of lignite fly ash for the remediation of pyrite concentrates, Proceedings of the Intern. Conf. on Ecological Protection of the Planet Earth I , Xanthi, Greece (Tsihrintzis, V.A. and P. Tsalidis eds.), 5-8 June 2001, pp. 357-367.

Β14. Ν. Παπασιώπη, Ε. Μυλωνά, Α. Ξενίδης , Ι. Πασπαλιάρης: Πιλοτική εφαρμογή στεγανών καλυμμάτων και ασβεστολίθου για την πρόληψη της παραγωγής οξύτητας από θειούχα απορρίμματα Λαυρίου, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου , Αθήνα, 2000, Τόμος Α, σελ. 309-318.

Β13. Α. Ξενίδης , Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης: Σταθεροποίηση οξειδωμένων απορριμμάτων και ρυπασμένων εδαφών με χρήση μίγματος φωσφορικών και τυρφώδη λιγνίτη, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου , Αθήνα, 2000, Τόμος Α, σελ. 329-338.

Β12. Ι. Πασπαλιάρης, Α. Ξενίδης : Αποκατάσταση μεταλλευτικών απορριμμάτων και εδαφών της περιοχής του Λαυρίου, 3 ο Συνέδριο Ορυκτού Πλούτου , Αθήνα, 2000, Τόμος Α, σελ. 255-264.

Β11. P. Theodoratos, N. Papassiopi, A. Xenidis, I. Paspaliaris: Use of biological sludge for rehabilitation of heavy metal contaminated land, παρουσιάσθηκε στο International Conference, Protection and Restoration of the Environment V , Thassos, Greece, ( Tsihrintzis, V.A., Korfiatis, G.P., Katsifarakis, K.L. and Demetracopoulos, A.C. eds.), July 2000 , pp. 591-598 .

Β10. A. Xenidis, C. Stouraiti, I. Paspaliaris: Stabilisation of highly polluted soils and tailings using phosphates, in Global Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean Technology, REWAS '99 , I. Gaballah, J. Hager, R. Solozabal, eds., San Sebastian, Spain, 1999, pp. 2153-2162.

Β9. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis Heavy metal pollution, risk assessment and rehabilitation at the Lavrion Technological and Cultural Park, Greece, SWEMP '98 Conference Proceedings on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (eds. A.G. Pasamehmetoglu, A. Ozgenoglu), Ankara, May 1998, pp 105-110.

Β8. A. Xenidis, K. Komnitsas, N. Papassiopi, A. Kontopoulos: Environmental implications of the mining activities in Lavrion, in P.G. Marinos et al., eds: Engineering Geology and the Environment , Athens, 1997, vol. 3, pp. 2575-80.

Β7. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis: Rehabilitation of the flotation tailings dam in Lavrion. Part II: Field application, Clean Technologies for the Mining Industry , M. A. Sanchez, F. Vegarra, S.H. Castro, ed., University of Concepcion, Chile 1996. pp. 391-400.

Β6. Α . Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis, E. Mylona, K. Adam: Rehabilitation of the flotation tailings dam in Lavrion. Part I: Environmental characterisation and development studies Clean Technologies for the Mining Industry , M. A. Sanchez, F. Vegarra, S.H. Castro, eds., University of Concepcion, Chile 1996. pp. 377-390.

Β5. N. Papassiopi, A. Xenidis, K. Komnitsas, A. Kontopoulos: Environmental characterisation of wastes in Lavrion, SWEMP '96 - Environmental Issues and Waste Management in Energy and Minerals Production , R. Ciccu, ed., Cagliari 1996, Vol. 1, pp. 209-216.

Β4. Α . Kontopoulos, N. Papassiopi, K. Komnitsas, A. Xenidis: Environmental characterisation and remediation of the tailings and soils in Lavrion, International Conference, Protection and Restoration of the Environment ΙΙΙ , Chania, Greece, 1996, pp 484-493.

Β3. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis: Environmental characterisation of the lead smelter slags in Lavrion, Minerals, Metals and the Environment II Conference , IMM, London, 1996, pp. 405-419.

Β2. A. Xenidis, A. Kontopoulos: Determination of the organic phase complexes formed during the extraction of Fe(III) from Fe-Ni-Co sulfate solutions with D2EHPA. in Hydrometallurgy / Chemical Processing Session 1988 Annual SME Meeting , Phoenix, Arizona.

Β1. S. Agatzini, A. Kontopoulos, P. Maraboutis, A. Xenidis : Removal of iron from iron - nickel - cobalt solutions by precipitation and solvent extraction techniques. In " Iron Control in Hydrometallurgy ", J.E. Dutrizac and A.J. Monhemius, editors, Ellis Horwood, Chichester 1986, pp 353-373. Proceedings of a Conference, Toronto, Canada, 19-22 October 1986.

γ) 'Aλλες δημοσιεύσεις (σε περιοδικά, workshops κλπ. χωρίς κρίση)

Γ10. Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη: Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας, Ειδική Έκδοση «170 έτη ΕΜΠ», 2007.

Γ9. A. Xenidis, I. Paspaliaris and I. Moirou: Reactive materials and attenuation processes for permeable reactive barriers, IMAGE-TRAIN (1st IMAGE-TRAIN Proceedings), Karlsruhe, 7-9 November 2001, pp. 129- 133.

Γ8. I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, R. Dessi, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations, EUROTHEN (EC 4th European Thematic Network), Stockholm, 4-6 July 2001.

Γ7. Α. Ξενίδης, Κ. Κομνίτσας: Όξινη απορροή μεταλλείων. Δημιουργία, επιπτώσεις και τεχνικές αντιμετώπισης σε μεταλλεία μικτών θειούχων, Εκμεταλλεύσεις χρυσοφόρων κοιτασμάτων στη Θράκη, ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, Κομοτηνή, 14-15 Οκτωβρίου 2000.

Γ6. I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, R. Dessi, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations, EUROTHEN (EC 3rd European Thematic Network), Lisbon, 18-20 Jan. 2000.

Γ5. I. Paspaliaris, A. Xenidis, N. Papassiopi, F. Ullu, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Nefeloudis, K. Adam: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations, EUROTHEN (EC 2nd European Thematic Network), Calgiari, 18-20 Jan. 1999.

Γ4. A. Kontopoulos, A. Xenidis, N. Papassiopi, F. Ullu, M. Cambridge, J. Gomes, R. de Sousa, A. Dafilis, K. Adam: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations, EUROTHEN (EC 1st European Thematic Network), Athens, 12-14 Jan. 1998.

Γ3. Α.Κοντόπουλος, Α.Ξενίδης, Κ.Κομνίτσας. Πρότυπο έργο εξυγίανσης του φράγματος απορριμμάτων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, Ειδική Εκδοση ΕΜΠ για το ΤΠΠΛ, 1997.

Γ2. Α.Κοντόπουλος, Κ.Κομνίτσας, Α.Ξενίδης, Ν.Παπασιώπη. Η παρούσα περιβαλλοντική κατάσταση στο Λαύριο και προοπτικές εξυγίανσης. Σύγχρονα Θέματα, τ. 58-59, 1996, σελ. 71-78.

Γ1. Α. Κοντόπουλος, Α. Ξενίδης, Κ. Κομνίτσας, Στ. Ταμπούρης. Χρήση αλκαλικών προσθέτων και εφαρμογή εδαφικού καλύμματος για την πρόληψη δημιουργίας όξινης απορροής από θειούχα απορρίμματα, Πυρφόρος, 2, 1999, σελ. 84-93.

Δημοσιεύσεις περίληψης σε πρακτικά συνεδρίων

Δ1. E. Mylona, A. Xenidis, I. Paspaliaris, M. Csövári, and G. Németh : Application of dry covers for the closure of tailings facilities. Περίληψη παρουσίασης που δημοσιεύθηκε στον τόμο των περιλήψεων του Materials Congress 2006, Λονδίνο
 
<< Επιστροφή


old-2017.metal.ntua.gr