Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α2

A2. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis, N. Papassiopi : Environmental characterisation of the sulphidic tailings in Lavrion, Minerals Engineering , 8(10), 1995, pp.1209-1219.

Περίληψη:

Στην εργασία αυτή αφενός προτείνεται ο τρόπος αποκατάστασης των θειούχων απορριμμάτων της περιοχής του Λαυρίου με βάση τα αποτελέσματα διεθνώς αποδεκτών πρότυπων ή μη δοκιμών. Η μεθοδολογία χαρακτηρισμού που ακολουθήθηκε συνίσταται από συνδυασμό χημικών αναλύσεων, περιβαλλοντικών δοκιμών και δοκιμών και μετρήσεων πεδίου. Πιο συγκεκριμένα έγινε ορυκτολογικός και χημικός χαρακτηρισμός αδιατάρακτων και μη δειγμάτων που λήφθησαν από γεωτρήσεις, δοκιμές τοξικότητας και στατικές δοκιμές για τον προσδιορισμό του δυναμικού γένεσης οξύτητας, σταδιακές εκχυλίσεις και δοκιμές εκχύλισης με EDTA για τον προσδιορισμό του βιοδιαθέσιμου κλάσματος των τοξικών συστατικών, μετρήσεις γεωτεχνικών χαρακτηριστικών επί τόπου και στο εργαστήριο και τοποθέτηση πιεζομέτρων στις γεωτρήσεις για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας του νερού των πόρων. Με βάση τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού προτάθηκε η εφαρμογή τεχνικών εγκλεισμού και πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή πρότυπου στερεού καλύμματος χαμηλής διαπερατότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας περιβάλλοντος των ΗΠΑ για την αποκατάσταση των θειούχων απορριμμάτων.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr