Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α3

A3. K. Komnitsas, A. Xenidis, K. Adam: Oxidation of pyrite and arsenopyrite in sulphidic spoils in Lavrion, Minerals Engineering , 8(12), 1995, pp.1443-1454.

Περίληψη:

Η εργασία αυτή εξετάζει τις διεργασίες οξείδωσης πυρίτη και αρσενοπυρίτη που περιέχεται στα θειούχα απορρίμματα της περιοχής του Λαυρίου. Οι διεργασίες αυτές οδηγούν στην δημιουργία όξινης απορροής η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω ρύπανση των εδαφών και των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. Για τη μελέτη της οξείδωσης πυρίτη/αρσενοπυρίτη έγιναν εργαστηριακές δοκιμές εκχύλισης σε στήλες και σε δείγματα των δύο αυτών συμπυκνωμάτων. Εξετάσθηκαν οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την οξείδωση, ενώ εισήχθησαν οξειδωτικά βακτήρια ( Thiobacillus Ferrooxidans ) τα οποία συμμετέχουν σημαντικά στην επιτάχυνση των αντιδράσεων. Παράλληλα, συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ως προς τη χημική και ορυκτολογική τους σύσταση διακεκριμένα δείγματα από τα προϊόντα οξείδωσης - διαλυτοποίησης - καταβύθισης από ένα οξειδωμένο επιφανειακό στρώμα 20 εκ. της περιοχής "Μποδοσάκη" Λαυρίου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής συσχετίσθηκαν με τα διάφορα στάδια των αντιδράσεων οξείδωσης, διαλυτοποίησης και καταβύθισης.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr