Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α4

A4. A. Xenidis, T. Lilis, I. Halikia: Lead dissolution from lead smelter slags using magnesium chloride solutions, Aus. IMM , 304(2), 1999, pp. 37-44.

Περίληψη:

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η διάλυση μολύβδου από σκουριές τήξης σε διαλύματα χλωριούχου μαγνησίου και έγινε θερμοδυναμική και κινητική προσέγγιση του φαινομένου. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η γεωχημική σταθερότητα των σκωριών, όταν αυτές ευρίσκονται σε θαλάσσιο περιβάλλον, έτσι ώστε να εκτιμηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση τους σε επαφή με το θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό εξετάσθηκε η επίδραση των βασικών παραμέτρων (χρόνου, θερμοκρασίας, μεγέθους τεμαχιδίων σκουριάς και συγκέντρωσης χλωριόντων) στην διαλυτοποίηση του μολύβδου από σκουριές τήξης, σε υδατικά διαλύματα χλωριούχου μαγνησίου. Το τελευταίο επελέγη για να προσομοιάσει το θαλάσσιο περιβάλλον επειδή μπορεί να μεταβληθεί η συγκέντρωσή του, ενώ ταυτόχρονα κατά την χημική ανάλυση των δειγμάτων με φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης αποφεύγονται οι παρεμβολές του ιόντος του νατρίου στις μετρήσεις. Στα πειραματικά αποτελέσματα έγινε στη συνέχεια κινητική επεξεργασία, προκειμένου να προσδιοριστούν οι βασικές κινητικές παράμετροι της αντίδρασης διάλυσης καθώς και το ελέγχον στάδιο της διεργασίας και η κινητική εξίσωση που την περιγράφει. Η κινητική ανάλυση του συστήματος περιελάμβανε: (i) τον προσδιορισμό της τάξης "n" της αντίδρασης (ii) τον υπολογισμό της ενέργειας ενεργοποίησης της διάλυσης, και (iii) τον προσδιορισμό του ελέγχοντος σταδίου και της κινητικής εξίσωσης εξαγωγής του μολύβδου από τις σκωρίες.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr