Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α6

A6. I. Paspaliaris, N. Paspassiopi, A. Xenidis, K. Komnitsas: Remediation of land contaminated by mining and metallurgical activities in Lavrion area, Mining and Metallurgical Annals , 9(1-2), 1999, pp. 31-54.

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται οι δοκιμές πεδίου που έχουν γίνει για την αποκατάσταση των απορριμμάτων και των εδαφών στο Λαύριο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι δοκιμές πεδίου που έγιναν στην περιοχή του «Καβοδόκανου» με στόχο την αξιολόγηση υπό τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή τριών εναλλακτικών τεχνικών αποκατάστασης θειούχων απορριμμάτων που περιλαμβάνουν: α) την κάλυψη των θειούχων απορριμμάτων με εδαφικά στρώματα, β) την κάλυψη με σύνθετα στρώματα (συνδυασμός εδαφικών υλικών και γεωμεμβράνης), και γ) την ανάμιξη με ασβεστόλιθο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το στοιχειομετρικά απαιτούμενο. Επίσης, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δοκιμής πεδίου για τη σταθεροποίηση των εδαφών της περιοχής «Σαβούρα» με χρήση οργανικών και ανόργανων υλικών ή απορριμμάτων ως σταθεροποιητικών μέσων. Τέλος, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα των δοκιμών εκχύλισης με χρήση οξικού οξέος, οξαλικού οξέος, κιτρικού οξέος, διαλύματος EDTA και χλωριούχων διαλυμάτων, με στόχο την απομάκρυνση των ρύπων από τα εδάφη.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr