Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α9

A9. Σ. Ταμπούρης, Δ. Κολίτσα, Α. Ξενίδης, K. Kομνίτσας: Εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης του Λαυρίου από θειούχα απορρίμματα, Ορυκτός Πλούτος , 114, 2000, σελ. 19-32.

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας για τα θειούχα απορρίμματα της περιοχής Λαυρίου. Τα θειούχα απορρίμματα χαρακτηρίζονται από υψηλές υπολειπόμενες συγκεντρώσεις θείου, τοξικών συστατικών και βαρέων μετάλλων, με συνέπεια να αποτελούν πηγή παραγωγής όξινης απορροής και σημαντικό παράγοντα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής. Η εκτίμηση επικινδυνότητας έγινε μετά από λεπτομερή ανάλυση όλων των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των απορριμμάτων, σε συνδυασμό με τις χρήσεις γης και τη γεωγραφική θέση τους. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά προτείνονται τεχνικές αποκατάστασης, ώστε να μειωθεί η επικινδυνότητα τους.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr