Ανάλυση Δημοσίευσης  - B2

Β2. A. Xenidis, A. Kontopoulos: Determination of the organic phase complexes formed during the extraction of Fe(III) from Fe-Ni-Co sulfate solutions with D2EHPA. in Hydrometallurgy / Chemical Processing Session 1988 Annual SME Meeting , Phoenix, Arizona.

Περίληψη:

Στην εργασία αυτή προσδιορίζεται η μορφή των οργανομεταλλικών συμπλόκων που σχηματίζονται κατά την εξαγωγή σιδήρου από θειϊκά διαλύματα με δι-2-αιθυλ-εξυλ φωσφορικό οξύ. Για το λόγο αυτό έγιναν πειράματα υπό διάφορες συνθήκες και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε μια ειδική μεθοδολογία η οποία με στατιστικές μεθόδους προσδιορίζει τους αριθμούς συσχέτισης, n, πολυμερισμού, x και διαλύτωσης, s. Τελικά αποδείχθηκε ότι τα σύμπλοκα που σχηματίζονται στην οργανική φάση έχουν την μορφή (Fe(OH) 3-n R n .sHR) x, όπου το n μεταβάλλεται μεταξύ 1 και 2.5 και το s μεταξύ 0 και 3. Τέλος, αποδείχθηκε ότι το x μπορεί να έχει τις τιμές 1, 2 ή 3, γεγονός που σημαίνει ότι τα οργανομεταλλικά σύμπλοκα μπορεί να είναι μονομερή, διμερή ή τριμερή.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr