Ανάλυση Δημοσίευσης  - B3

Β3. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis: Environmental characterisation of the lead smelter slags in Lavrion, Minerals, Metals and the Environment II Conference , IMM, London, 1996, pp. 405-419.

Περίληψη:

Στην εργασία αυτή μελετάται η εκχυλισιμότητα των σκωριών του Λαυρίου να προσδιορισθεί η καταλληλότητά τους σαν δομικά υλικά σε επιφανειακές και υποθαλάσσιες κατασκευές και η επικινδυνότητά τους για το περιβάλλον. Για τον χαρακτηρισμό των σκωριών ελήφθησαν αντιπροσωπευτικά δείγματα από διάφορους σωρούς απόθεσης στην περιοχή του λιμανιού του Λαυρίου, τα οποία χαρακτηρίστηκαν χημικά και ορυκτολογικά: τα χαρακτηριστικά τοξικότητάς τους με τη δοκιμή τοξικότητας EPA TCLP, η κατανομή των τοξικών συστατικών με βάση την τεχνική διαδοχικών εκχυλίσεων σε 5 στάδια, η εκχυλισιμότητα των τοξικών συστατικών με τη δοκιμή προσομοίωσης όξινης βροχής (μίγμα θειϊκού/νιτρικού οξέος) και με δοκιμές πολλαπλών εκχυλίσεων με νιτρικό οξύ. Η ποσότητα των βαρέων μετάλλων που διαλυτοποιείται στις πειραματικές αυτές συνθήκες υπολογίσθηκε σε mg/kg και σε mg/m 2 σκουριάς. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, υπολογίσθηκε η συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και εκτιμήθηκε η καταλληλότητα των σκωριών ως δομικά υλικά σε θαλάσσιο περιβάλλον.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr