Ανάλυση Δημοσίευσης  - B4

B4. Α . Kontopoulos, N. Papassiopi, K. Komnitsas, A. Xenidis: Environmental characterisation and remediation of the tailings and soils in Lavrion, International Conference, Protection and Restoration of the Environment ΙΙΙ , Chania, Greece, 1996, pp 484-493.

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ταξινόμηση των πηγών ρύπανσης στην περιοχή του Λαυρίου από πλευράς επικινδυνότητας με βάση τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών και των αναλύσεων πεδίου. Επίσης, έγινε προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας των μετάλλων που προσλαμβάνονται στα φυτά, η οποία βρέθηκε σημαντικά ανώτερη από τις αντίστοιχες τιμές συγκεντρώσεων που συνιστά η Ευρωπαϊκή Ενωση. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση της επικινδυνότητας των εδαφών και κατασκευάσθηκαν χάρτες ισοκατονομής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Λαυρίου για τους κύριους ρυπαντές. Τέλος, αξιολογήθηκαν οι τεχνικές αποκατάστασης που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν αφενός για την αδρανοποίηση των πηγών ρύπανσης και την αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr