Ανάλυση Δημοσίευσης  - B6

Β6. Α . Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis, E. Mylona, K. Adam: Rehabilitation of the flotation tailings dam in Lavrion. Part I: Environmental characterisation and development studies Clean Technologies for the Mining Industry , M. A. Sanchez, F. Vegarra, S.H. Castro, eds., University of Concepcion, Chile 1996. pp. 377-390.

Περίληψη:

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις πειραματικές μελέτες που έλαβαν χώρα για τον την αποκατάσταση του φράγματος απόθεσης των απορριμμάτων επίπλευσης στο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου. Εξετάζεται η δυνατότητα προσθήκης ασβεστολίθου στα θειούχα απορρρίμματα ώστε η προστιθέμενη αλκαλικότητα να είναι επαρκής για την εξουδετέρωση των όξινων διαλυμάτων που προκύπτουν από την οξείδωση των πυριτών. Εξετάσθηκαν δύο τρόποι εφαρμογής του ασβεστολίθου: σε ανάμιξη και σε στρώσεις. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάμιξη του ασβεστολίθου με τα θειούχα απορρίμματα δίδει καλύτερη ποιότητα απορροής και μεγαλύτερη διάρκεια στην αποκατάσταση. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών επελέγη μια σχετικά φθηνή τεχνική για την αποκατάσταση του φράγματος απόθεσης απορριμμάτων στο Λαύριο που περιελάμβανε μερική εξουδετέρωση του ανώτερου στρώματος των απορριμμάτων με χρήση ασβεστόλιθου και εφαρμογή ενός φυτικού καλύμματος, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει βλάστηση.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr