Ανάλυση Δημοσίευσης  - B7

Β7. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis: Rehabilitation of the flotation tailings dam in Lavrion. Part II: Field application, Clean Technologies for the Mining Industry , M. A. Sanchez, F. Vegarra, S.H. Castro, ed., University of Concepcion, Chile 1996. pp. 391-400.

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του φράγματος απόθεσης των απορριμμάτων επίπλευσης στο χώρο του ΤΠΛ. Η μέθοδος που αναπτύχθηκε περιελάμβανε κατ΄ αρχήν την προσθήκη αλκαλικότητας στο ανώτερο στρώμα των απορριμμάτων, σε πάχος 0.8 m, με την ανάμιξη των απορριμμάτων με ασβεστόλιθο σε αναλογία 200 kg/t απορριμμάτων και στη συνέχεια την εφαρμογή ενός εδαφικού καλύμματος. Οι βασικές αρχές του καλύμματος είναι η αποφυγή διείσδυσης νερού και οξυγόνου στη μάζα των απορριμμάτων μέσω της δημιουργίας γεωφυσικού φραγμού, η αποφυγή μεταφοράς λεπτομερών τεμαχιδίων με τον αέρα, η αποφυγή επαφής ανθρώπων και ζώων με τα απορρίμματα και η δημιουργία μιας αισθητικά ευχάριστης επιφάνειας στην περιοχή του φράγματος απόθεσης.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr