Ανάλυση Δημοσίευσης  - B9

Β9. A. Kontopoulos, K. Komnitsas, A. Xenidis Heavy metal pollution, risk assessment and rehabilitation at the Lavrion Technological and Cultural Park, Greece, SWEMP '98 Conference Proceedings on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (eds. A.G. Pasamehmetoglu, A. Ozgenoglu), Ankara, May 1998, pp 105-110.

Περίληψη:

Στην παρούσα εργασία εστιάζεται στις διάφορες ενεργές πηγές ρύπανσης στο χώρο του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εδάφη, τα απορρίμματα του φράγματος απόθεσης, τα θειούχα απορρίμματα που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Πάρκου, τον αγωγό συλλογής των καπναερίων της μεταλλουργίας και τα χημικά αντιδραστήρια, που είναι αποθηκευμένα σε διάφορους χώρους. Προηγήθηκε συστηματική δειγματοληψία, αναλύσεις και εφαρμογή πρότυπων εργαστηριακών περιβαλλοντικών τεχνικών. Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών και αναλύσεων χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της επικινδυνότητας με βάση της συσχέτιση πηγή-δίοδος-στόχος (αποδέκτης). Για κάθε συσχέτιση από μια πηγή ρύπανσης προς κάποιο αποδέκτη προσδιορίσθηκε ημιποσοτικά η πιθανότητα και το μέγεθος και τελικά ο κίνδυνος. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας χρησιμοποιήθηκαν για τον τελικό σχεδιασμό των δράσεων αποκατάστασης .

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr